โลโก้ธนาคารต่างๆ

Apr 23

โลโก้ธนาคารต่างๆ

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

หมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์


โลโก้ธนาคารต่างๆ

12. จะกลับมาที่หน้าจอ ผลการชำระเงิน ของเว็บ Winner ถ้าการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (Success)” ดังภาพ ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเติ�วิดีโอ โลโก้ธนาคารต่างๆ

วิธีการทำ LOGO ให้ตัวเองและคนอื่น

อ่านเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคารต่างๆ

1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

2 วิธี ในการสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

1. สมัครรับบริการได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์

บริษัทขอให้ท่านสมาชิกชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามวิธีที่ท่านใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งว่าจะมีการตัดบัญชีผ่านธนาคารในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่าน

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*

ในแต่ละเดือน ท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคาร และมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายไปที่ธนาคารที่ร่วมรายการข้างต้น

แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร (Express Settlement Service Form: ภาษาไทย) (PDF: 684 KB / 1 pages)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Arcobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

* บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

Source: http://www.ktzmico.com/th/member/helpManual19.aspx


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคารต่างๆ

โลโก้ธนาคารต่างๆ

วิธีการทำ LOGO ให้ตัวเองและคนอื่น

วิดีโอ โลโก้ธนาคารต่างๆค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

5.หลังจากท่านทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินฝากของท่านจะปรากฎที่วงเงินสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์(Buying Limit)

11. เมื่อชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกที่ BACK TO MERCHANTท่านสามารถทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน มายังบัญชีของบริษัทฯได้ โดยผ่านเว็บไซต์เคทีซีมิโก้  ทั้งนี้ท่านจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครใช้ได้ ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นชื่อเหมือนกับที่เซ็นไว้กับธนาคาร

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

ขั้นตอนการโอนเงิน E-Transfer Funds ผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com มีวิธีการ ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ktzmico.com และ Log in เข้าสู่ระบบ

2.คลิกเข้าเมนูได้ 2 ช่องทาง ดังนี้      2.1) คลิกเมนู “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds” หรือ      2.2) คลิกเมนู “ทำธุรกรรมทางออนไลน์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds”

3.เมื่อเข้าสู่หน้าโอนเงิน E-Transfer Funds แล้ว ให้คลิกที่โลโก้ธนาคารที่ท่านได้ทำการสมัครไว้

4.ระบบจะแสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของท่าน ให้ท่านกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทั้งใส่รหัสผ่าน เพื่อยืนยันรายการโอนเงิน

5.หลังจากท่านทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินฝากของท่านจะปรากฎที่วงเงินสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์(Buying Limit)

หมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์

Source: https://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/payyourbill.shtml