การซื้อขาย option

Apr 25

การซื้อขาย option

Iqoption เทคนิคการซื้อไม่พลาดชัวร์ 100% By Mukky 2017 การซื้อขาย option.

วิดีโอ การซื้อขาย option       4.ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ ไม่อนุญาต ให้บันทึกการเสนอซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาซื้อขาย มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การเซ็นสัญญา: ลูกค้าต้องเซ็นสัญญารับรองมูลค่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และใบขอซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ก่อนที่จะทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบ option 2. จ่ายเงินมัดจำ: ด้วยเงินสดตามสัดส่วน หรือยื่นคำขอมอบเครดิตเป็นเงินมัดจำ 3. สอบถามราคา: ลูกค้าสามารถตกลงรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ด้วยการมอบสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสอบถามราคากับธนาคารแห่งประเทศจีน 4. การตกลงซื้อขาย: เมื่อตกลงการซื้อขายกันแล้ว ธนาคารแห่งประเทศจีนจะส่งการยืนยัน การซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลูกค้า 5. การชำระบัญชี: ส่งมอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระเงิน ผู้สมัครสามารถร้องขอให้ธนาคารจบการซื้อขายในราคาที่เท่าเทียมกันในกระบวนการซื้อขาย หรือร้องขอให้ธนาคารขยายยืดระยะเวลาตามสมควร

ใครเป็นรายการสำหรับข้อเสนอ IQ Option เงื่อนไขเป็นมิตรกับลูกค้าเป็นจำนวนมากเช่นบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 ยูโรและการค้าจาก 1 €หนึ่ง ความเสี่ยงที่คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การซื้อขาย option

              วิธีการส่งคำสั่งเบื้องต้น

       การเปิดสถานะ Open Position โดยทำการเปิดสถานะตามการคาดการณ์

1. สถานะซื้อ Open Long (คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น)

2. สถานะขาย Open Short (คาดว่าจะปรับตัวลดลง)

       การปิดสถานะ Close Position โดยเลือกได้ 2 วิธี

1. เลิกลงทุนก่อนสัญญาหมดอายุ โดยสร้างฐานะตรงกันข้าม หรือ Offset Position เช่น

       - ซื้อ สัญญาไว้ (Open Long) ให้ล้างสถานะโดยการ ขาย สัญญา (Short Close)

       - ขาย สัญญาไว้ (Open Short) ให้ล้างสถานะโดยการ ซื้อ สัญญา (Long Close)

2. ถือครองฐานะไปจนสัญญาหมดอายุ

              ประเภทการส่งคำสั่ง

       Limit Order คือ การเสนอซื้อขายที่ระบุราคาซื้อ / ขาย        Market Order: Fill and Kill (FAK) คือ การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีการจับคู่การซื้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้เลย หรือจับคู่ได้บางส่วนและมีจำนวนเสนอซื้อขายเหลือบางส่วนให้ยกเลิกการเสนอซื้อขายที่ยังจับคู่ไม่ได้นั้นทันที        Market Order: Fill or Kill (FOK) คือ การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีการจับคู่การซื้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด ตามจำนวนเสนอซื้อขายให้ยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นทันที        Hidden Limit Order หรือ Public Order คือ การเสนอซื้อขายที่ระบุราคาซื้อขาย โดยแบ่งการซื้อขายออกเป็นจำนวนย่อยๆ และทยอยนำส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเสนอซื้อขายในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนอย่างน้อย 10 สัญญาการซื้อขาย        Combination Order คือ การเสนอซื้อขายสัญญาที่มีเดือนที่ชำระราคาต่างกันโดยสามารถจับคู่ได้พร้อมกันทั้ง 2 ข้างของสัญญาที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกัน โดยให้ระบุราคาเป็นส่วนต่างระหว่างราคารุ่นไกลและราคารุ่นใกล้ (ราคาของ Series รุ่นไกล ลบด้วย ราคาของ Series รุ่นใกล้)        Stop Limit Order คือ การเสนอซื้อขายที่ให้การเสนอซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนดมีผลในระบบซื้อขาย เมื่อราคาตลาดล่าสุด (Last Price) หรือราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid) หรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Ask) ขณะนั้นเคลื่อนไหวมาถึงราคาตามเงื่อนไขและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น Last ≥ Stop price ระบบจะนำ Limit Order เข้าไปต่อคิวสู่กระดานซื้อขาย

              เกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขาย

       1.ในแต่ละครั้งมีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายอย่างน้อย 1 สัญญา และมีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุดไม่เกินจำนวน ดังต่อไปนี้

       2.การเสนอซื้อขายของคำสั่งซื้อขายประเภท Hidden Limit Order มีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายที่แบ่งการเสนอซื้อหรือสนอขายออกเป็นจำนวนย่อยๆ ในแต่ละครั้ง (Shown Quantity) อย่างน้อย 10 หน่วยการซื้อขาย

       3.การเสนอซื้อขายของคำสั่งซื้อขายประเภท Combination Order มีราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

       4.ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ ไม่อนุญาต ให้บันทึกการเสนอซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาซื้อขาย มีดังต่อไปนี้

Source: http://cms.scbsonline.com/investment/learn_tfex/tfex_info/send_order.html


การซื้อขาย option