ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Apr 16

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Module 9 การนำเข้าและส่งออก (09.09) ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง.

วิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานศุลกากรกลางของเยอรมนี ได้จัดทำเว็บไซต์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาระที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะเรื่อง อาทิ สินค้าต้องห้าม แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ

อย่างที่สองคือช่องทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทย หลักๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ช่องทางคือ รถยนต์ เรือ เครื่องบิน แต่ละช่องทางจะมีราคาและเรื่องระยะเวลาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องนำมาคำนวนด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจเลือกใช้วิธีการร่วมทุนกับบริษัทที่มีสัญชาติของประเทศดังกล่าวก็ได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องต้นทุน แถมยังได้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น

ข้าวโพด ข้าวโพดเป็นสินค้าทางเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยในการส่งออกข้าวโพดจะได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และศรีลังกา แต่การส่งออกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมในการเพาะปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในแต่ละปี และความต้องการของตลาดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

การทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้

ต้นทุนทางธุรกิจ

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก นอกจากภาษีนำเข้าและส่งออกตามระเบียบร่วมของ EU แล้ว เยอรมนียังมีการจัดเก็บ (1) ภาษี Import Turnover Tax (Einfuhrumsatzsteuer) ในอัตราร้อยละ 19 หรือร้อยละ 7 ตามประเภทของสินค้า (2) ภาษี Consumption Tax (Verbrauchssteuer) สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย (Genussmittel) เช่น ยาสูบ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ กาแฟ และสินค้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน

ที่มา : http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuerrechtlich-freier-Verkehr/Warenverkehr-Drittland/Einfuhr/einfuhr_node.html

ในหลักการการดำเนินการด้านภาษีไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณี

ที่มา : http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zollkosten/Einfuehrung/einfuehrung_node.html

ในทางปฏิบัติ บริษัทผู้นำเข้าของเยอรมนี มักเรียกเก็บ (1) ค่าดำเนินการด้านภาษี เป็นรายกรณี และ (2) ภาระที่เกี่ยวข้องกับสายเดินเรือและการขนส่งโดยคำนึงว่า การส่งสินค้ามีทั้งแบบ FOB และ CIF และแต่ละ บ. อาจคิดค่า OT ค่าจ้างแรงงาน ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่า x-ray ตู้สินค้าเพิ่มเติม

การส่งออกสินค้าจากเยอรมนีไปประเทศที่สาม

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานศุลกากรกลางของเยอรมนี ได้จัดทำเว็บไซต์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาระที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะเรื่อง อาทิ สินค้าต้องห้าม แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ

Source: http://www.thaibizgermany.com/de/rules/cost.php


ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง