ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

Apr 14

ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

จับแล้วแก๊งค์ต้มตุ๋นร้านโชว์ห่วยตระเวณก่อเหตุมาทั่วประเทศไทยโดนรวบที่แปดริ้ว ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า.

วิดีโอ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ในขั้นตอนนี้จะเป็น

การค้าการลงทุนในบราซิลอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

จะประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

     เป็นคำถามที่ถามกันบ่อยๆ มีผู้ประกอบการหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่นการนำเข้าสินค้าประเภทที่เป็น เคมีภัณฑ์ หรือ สารเคมี โดยไม่ได้ทำการศึกษาก่อนว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า จนกระทั่งสินค้าดังกล่าวมาถึงท่าเรือ หรือด่านศุลกากร แล้วนั่นแหละ ถึงได้รู้ว่าต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะดำเนินการตามพิธีการศุลกากร นำสินค้าเหล่านั้นออกจากด่านศุลกากรได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าหรือเคมีภัณฑ์นั้นๆต้องขออนุญาต?

  ในเบื้องต้นท่านจะต้องทราบก่อนว่าสินค้านั้นนำมาใช้ในกิจการประเภทใด เช่นนำมาใช้ประโยชน์ในงานเกษตรกรรม เช่นเป็นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ก็อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่นั่นคือ  กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง หรือเป็นสินค้าที่นำมาใช้ในบ้านเรือน เช่นเป็นสินค้า อุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ก็อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่ คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ถ้าเป็นสินค้า ที่นำมา ใช้เป็น  วัตถุดิบ หรือส่วนผสมในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ดูแล ก็คือสำนัก ควบคุมวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น กรมยุทธภัณฑ์กระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต เป็นต้น

การตรวจสอบในเบื้องต้น

หากท่านไม่ทราบว่าจะเป็นสินค้าอันตรายหรือวัตถุอันตรายหรือไม่ ให้ท่านปฏิบัติดังนี้

เมื่อท่านทราบแล้วว่าสินค้าดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแล้วให้ท่านดำเนินการสอบถามถึงวิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการต่างๆจากพนัก งานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆต่อไป

วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักควบคุมวัตถุอันตราย

     สำหรับผู้ประกอบการที่ตรวจสอบสินค้าแล้วทราบว่าเกี่ยวข้องกับงานในอุตสาหกรรม ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

Source: http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Libary/hazcert.htm


ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า