เทรด หมายความ ว่า

Apr 25

เทรด หมายความ ว่า

สอน Forex : การ Buy และ Sell Forex คืออะไร เทรด หมายความ ว่า.

วิดีโอ เทรด หมายความ ว่า__________________________________________________________________________________

Tag การตลาด Insights fair trade social responsibility การค้าแบบยุติธรรม เพื่อสังคม Grow your biz

< กลับสู่บทความทั้งหมดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทรด หมายความ ว่า

สมาคมการค้าแฟร์เทรดสากล (International Fair Trade Association - IFAT) และหน่วยรับรองแฟร์เทรดสากล (Fairtrade Labelling Organisations International - FLO) ได้ร่วมกันให้คำนิยามความหมายของ "แฟร์เทรด" หรือ "การค้าที่เป็นธรรม" ไว้ว่า

"หุ้นส่วนทางการค้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ แฟร์เทรดช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น และช่วยปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและลูกจ้าง ที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ผลิตและลูกจ้างในประเทศที่กำลังพัฒนา องค์กรแฟร์เทรด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค มีการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนผู้ผลิต การสร้างความรับรู้ให้กับสาธารณะ และรณรงค์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบและวิถีปฏิบัติของระบบการค้า ระหว่างประเทศทั่วไป”

Fair Trade Charter พฤษภาคม 2551

__________________________________________________________________________________

Source: http://www.greennet.or.th/article/391


เทรด หมายความ ว่า