การส่งเสริมการขาย หมายถึง

Apr 07

การส่งเสริมการขาย หมายถึง

การประชาสัมพันธ์ช่วย�

        ข้อความโฆษณา หมายถึง ส่วนประกอบทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานโฆษณา เช่น ถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ ข้อความโฆษณา จะหมายถึงข้อความที่เป็นภาษาเขียน สัญลักษณ์ รูปภาพ เส้นกรอบ และเส้นประดับทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในส่วนของโฆษณา โดยมีส่วนต่างๆ เพื่อการดึงดูดความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การทำให้เกิดความต้องการ (Desire) และการกระตุ้นให้เกิดการกระทำ (Action)


การส่งเสริมการขาย หมายถึง

               การดำเนินการขายนั้นความซื่อตรงต่อลูกค้า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมากของพนักงานขาย  กล่าวคือ การขายสินค้าต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภค ผู้ซื้อ หรือสังคมโดยส่วนรวม ไม่ให้ข้อมูลที่เกินจริงหรือข้อมูลเท็จ  การเพิ่มยอดขายควรเน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและสังคม   โฆษณาและการส่งเสริมการขายที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง  ทั้งไม่โกหกหลอกลวงเพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานขายเอง เพื่อให้ยอดขายถึงเป้า หรือใช้วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจต่อลูกค้า    ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับสังคม    รวมไปถึงการการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผย



วิดีโอ การส่งเสริมการขาย หมายถึง

ตบมือข้างเดียว : ปาน ธนพร | Official MV

อ่านเกี่ยวกับ การส่งเสริมการขาย หมายถึง

การประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดในยุคสมัยใหม่ ไม่ได้เพียงแต่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร และสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่เครื่องมือการประชาสัมพันธ์นั้นได้เข้ามามีบทบาทเชิงรุกทั้งทางด้านการตลาดและการเพิ่มยอดขายแก่องค์กร ด้วยการบริหารจัดการเครื่องมือประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

การประชาสัมพันธ์ คือการให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า โดยไม่ใช้บุคคล และเสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำการตลาด สร้างแรงจูงใจเพื่อหวังยอดขายในอนาคต โดยประเภทของงานโฆษณาแบ่งออกได้ ดังนี้

ประเภทของการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาถูกจัดแบ่งตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย คือ การโฆษณาที่มุ่งสู่ผู้บริโภคการโฆษณาที่มุ่งสู่หน่วยธุรกิจ หรือ การโฆษณาที่มุ่งต่างประเทศการโฆษณาระดับชาติการโฆษณาในเขตใดเขตหนึ่งการโฆษณาระดับท้องถิ่นจัดตามประเภทเนื้อหา หรือ จุดมุ่งหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับการโฆษณาสถาบันการโฆษณาเพื่อหวังผลทางการค้ากับการโฆษณาที่ไม่หวังผลทางการค้าการโฆษณาให้เกิดกระทำกับการโฆษณาให้เกิดการรับรู้ เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์นี้ได้ออกฉายตามสื่อต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางนิตยสารโดยใช้จดหมายตรง และนอกสถานที่

ทางด้านผู้ประกอบการต่างมุ่งหวังให้ยอดขายของกิจการไปในทิศทางที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้มีการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยสื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยขึ้นทำให้กิจการมีการแข่งขันที่มากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจบางแห่งใช้การจัดโปรโมชั่นโดยให้ส่วนลดพิเศษในบางวันหรือในบางช่วงเวลา แทนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้น หรือเป็นการกระตุ้นให้ให้ลูกค้ามาใช้บริการกันมากขึ้น

การประชาสัมพันธ์ช่วย�

Source: http://courseware.payap.ac.th/docu/th203/content/advertise.htm


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการขาย หมายถึง

การส่งเสริมการขาย หมายถึง

ตบมือข้างเดียว : ปาน ธนพร | Official MV

วิดีโอ การส่งเสริมการขาย หมายถึง



ทางด้านผู้ประกอบการต่างมุ่งหวังให้ยอดขายของกิจการไปในทิศทางที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้มีการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยสื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยขึ้นทำให้กิจการมีการแข่งขันที่มากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจบางแห่งใช้การจัดโปรโมชั่นโดยให้ส่วนลดพิเศษในบางวันหรือในบางช่วงเวลา แทนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้น หรือเป็นการกระตุ้นให้ให้ลูกค้ามาใช้บริการกันมากขึ้น

การเขียนข้อความโฆษณา

               1.1  ใช้วิธีการที่ซื่อสัตย์



การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ความหมายของการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

        “การโฆษณา” (Advertising) หมายถึง การนำเอาแนวความคิด สินค้า หรือบริการมาเสนอให้กับลูกค้า โดยใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการระบุตัวผู้ให้การสนับสนุนด้วย ในการนี้จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อนั้นๆ เช่น การโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งทางหนังสือพิมพ์ผู้ขอให้มีการโฆษณาหรือผู้สนับสนุน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำหรือส่งเสริมการขายสินค้านั้น จึงต้องจ่ายเงินค่าเช่าเนื้อที่การโฆษณา ตามที่หนังสือพิมพ์กำหนด การโฆษณาจึงจะเกิดขึ้น จะเป็นการโฆษณาโดยใช้สื่ออย่างอื่นก็เช่นกัน

        มีคำอีกคำหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่มีความหมายต่างกัน คือ “การโฆษณาชวนเชื่อ” (Propaganda)  ซึ่งเป็นการชักจูงหรือชักชวนบุคคลให้มีความเห็นคล้อยตามหรือมีความเชื่อตามคำชักชวนนั้นๆ เนื้อหาการชักชวนอาจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับเกิดความเชื่อตามที่ตนชักชวน โดยมิได้คำนึงถึงหลักความจริง เพียงแต่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น นิยมนำมาใช้ทางการเมือง จึงอาจจะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง

        “การประชาสัมพันธ์” (Public Relation) เป็นการสื่อสารแนวคิด ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ระหว่างหน่วยงาน สถาบัน กับประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การประชาสัมพันธ์จึงอยู่บนรากฐานของการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน หรือสถาบัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานหรือสถาบันก็ต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ ร่วมมือ ศรัทธา อันจะบังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานด้วยความราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อยุ่งยากต่างๆ

จุดมุ่งหมายของการโฆษณา

        การโฆษณามีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันตามโอกาสและตามเวลาที่แตกต่างกัน ดังนี้

        1.  เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้านั้นๆ และ/ หรือ บริการใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

        2.  เพื่อให้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้า และ/ หรือบริการ

        3.  เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้าใจ หรือดึงดูดใจ ให้เกิดขึ้นกับสินค้า และ/ หรือบริการนั้น

        4.  เพื่อเป็นการย้ำให้สินค้า หรือบริการนั้น อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไป

        5.  เพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ประเภทเดียวกัน

        6.  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้า หรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึง

การจำหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตคนเดียวกัน

7. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลถึงการขยายตลาดสินค้า

หรือบริการนั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์

        1.  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน กับประชาชน ด้วยการแจ้งธุรกิจของตน ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ได้เลือกใช้บริการ หรือให้ความร่วมมือได้ถูกต้องและเหมาะสม

        2.  เพื่อให้องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน ได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

        3.  เพื่อสร้างความศรัทธา ความนิยมให้เกิดขึ้นกับองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานนั้นๆ

        4.  เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติยศขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน มิให้เสื่อมเสีย

        5.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        6.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนข้อความโฆษณา

        ข้อความโฆษณา หมายถึง ส่วนประกอบทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานโฆษณา เช่น ถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ ข้อความโฆษณา จะหมายถึงข้อความที่เป็นภาษาเขียน สัญลักษณ์ รูปภาพ เส้นกรอบ และเส้นประดับทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในส่วนของโฆษณา โดยมีส่วนต่างๆ เพื่อการดึงดูดความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การทำให้เกิดความต้องการ (Desire) และการกระตุ้นให้เกิดการกระทำ (Action)

Source: http://www.thenewpinkmarketing.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C