กำไร benefit หมายถึง

Apr 04

กำไร benefit หมายถึง

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเ�

1.2.5 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป


กำไร benefit หมายถึง

posted at : 2016-09-09 13:41 pmวิดีโอ กำไร benefit หมายถึง

鬼吹灯之精绝古城 05 (靳东、陈乔恩 领衔主演)

อ่านเกี่ยวกับ กำไร benefit หมายถึง

ความหมายคำศัพท์ต่างๆ บน efin Trade+

Avg                          คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนั้น

AVG Vol 5               คือ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

Account Type         คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า

Action                     คือ รายละเอียดของ Event call margin หรือ force sell

Amount                  คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย

A (Approved)         คือ สถานะคำสั่งต้องรอการอนุมัติเครดิต

Auto Stop Loss      คือ ปุ่มสำหรับตั้งเงื่อนไขตัดขาดทุนแบบ Auto

Benefit                   คือ การแสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag

Bid Price                คือ ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

Biglot Deals           คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Volume         คือ ปริมาณการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Value            คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

BuyVol                     คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ

%BuyVolume          คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ คำนวณจาก

                                      (BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนกลางและเป็นสีส้ม

B/S                          คือ Side ที่เกิดการจับคู่ S = SALE (แสดงค่าเป็นสีม่วง), B = BUY (แสดงค่าเป็นสีส้ม)

Buy MR                  คือ MR ของหุ้นที่สั่งซื้อแต่ยังไม่ Match

BMV                       คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลูกค้า

B/H Today            คือ จำนวนหุ้นที่มีการส่งคำสั่งซื้อและเกิดการซื้อ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการ Short Sell (ขายโดยไม่มีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้

Budget                   คือ จำนวนวงเงิน

Ceiling               คือ ราคาเพดาน

Change                คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Last Price – Prev)

%Change             คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Change/Prev)*100

%CMPR               คือ ตัวเลข % เปรียบเทียบระหว่าง AvgVol 5 กับ Trade Volume

Credit                   หลักทรัพย์ในพอร์ต(สำหรับบัญชี Credit Balance)

Credit Type           คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า

Credit Line            คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่

Confirm Summary        สรุปรายการซื้อ/ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได้

Confirm By Stock         แสดงรายการ Sub Total

Cost                       คือ ต้นทุนของการซื้อหุ้น (คำนวณจาก Shares * Average)

Cost Avg               คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อหุ้นที่เกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันนี้

Cost Amount          คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำการคำนวณได้ดังนี้ Cost Tot   Amount = Cost Avg * Sell Today

Current Value         คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นที่มี (คำนวณจาก Shares * Last)

Customer Flag        คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าติด

Customer Type       คือ ชนิดลูกค้า

Can’t over credit     คือ กำหนดความสามารถในการซื้อ/ขายเกินเครดิตที่มีอยู่

Colleteral               คือ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม

Call                         คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเ�

Source: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/admin/admin09/chap4.htm


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กำไร benefit หมายถึง

กำไร benefit หมายถึง

鬼吹灯之精绝古城 05 (靳东、陈乔恩 领衔主演)

วิดีโอ กำไร benefit หมายถึงCall                         คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม

1.2.4 อุปกรณ์ระบบ (Accessory Equipment) สินค้าประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับกระบวนการผลิตโดยตรง เป็นเพียงช่วยเสริมให้กระบวนการผลิตสำเร็จลงได้แบ่งออกเป็น

2. การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สามารถอธิบายได้ในรูปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) ซึ่งมีลักษณะสำคัญสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)สินค้าทั้งหมดที่ธุรกิจมีไว้จำหน่าย เรียกว่า “ส่วนประสมผลิตภัณฑ์”

สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายกัน มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกัน ขายให้กลุ่มผู้ซื้อกลุ่มเดียวกัน หรือวิธีการจำหน่ายอย่างเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

รายการผลิตภัณฑ์ (Product Item) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างในตรา สินค้า รูปร่าง หรือราคา การพิจารณาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ จะต้องพิจารณาเรื่องความกว้าง (Width) ความลึก (Depth) และความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (Consistency)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมผลิตภัณฑ์

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

1.1 สินค้าผู้บริโภค หมายถึงสินค้าที่ผู้ซื้อนำไปใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคเอง สินค้าผู้บริโภคยังสามารถแบ่งย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.1.1 แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

1.1.2 แบ่งตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

1.1.3 แบ่งตามแนวความคิดของผู้ขายหรือผู้ผลิต

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทที่สำคัญ

1.2.1 วัตถุดิบ (Raw Material) เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ได้จากการ กสิกรรมเหมืองแร่ ประมง ป่าไม้ 1.2.2 วัสดุและชิ้นส่วนประกอบ (Manufactured Materials and Parts) แบ่งเป็น

1.2.3 สินค้าประเภททุน (Capital Item) แบ่งเป็น

1.2.4 อุปกรณ์ระบบ (Accessory Equipment) สินค้าประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับกระบวนการผลิตโดยตรง เป็นเพียงช่วยเสริมให้กระบวนการผลิตสำเร็จลงได้แบ่งออกเป็น

1.2.5 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป

Source: http://helponline.efinancethai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1386:efin-trade-vocabulary&catid=144&Itemid=1193